Dla kandydatów

UWAGA!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 zostanie rozpoczęta już wkrótce.

ZAPRASZAMY!!!


 


 • Technik ekonomista

  Charakterystyka zawodu
  Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika ekonomisty
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach


  Możliwości zatrudnienia

  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może prowadzić własną działalność bądź podejmować pracę w:

  • firmie produkcyjnej, handlowej i usługowej,
  • urzędach administracji samorządowej i rządowej,
  • urzędach skarbowych,
  • biurach księgowych,
  • bankach,
  • biurach maklerskich,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • stowarzyszeniach i fundacjach.


  Predyspozycje
  Technika ekonomistę powinna charakteryzować:

  • umiejętność logicznego myślenia
  • kreatywność
  • przedsiębiorczość
  • umiejętność pracy w  zespole
  • podejmowanie szybkich decyzji
  • samodzielność
  • dokładność
  • cierpliwość
  • zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi w kraju i na świecie,
  • umiejętności organizacyjne


  Możliwości dalszego kształcenia
  W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika ekonomisty, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

  Technik reklamy

  Charakterystyka zawodu
  Technik  reklamy to osoba, która jest specjalistą w zakresie reklamy. Absolwent Technikum Reklamy to profesjonalista, który potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe, biegle posługuje się pakietem Office, rzetelnie sporządza dokumenty w edytorach tekstu czy arkuszach kalkulacyjnych, swobodnie korzysta z programów graficznych, nie jest mu obcy świat mediów i Internetu, swobodnie realizuje lub nadzoruje procesy marketingowe.

  Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej w Technikum Reklamy umożliwia:

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego  i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
  • uzyskanie tytułu technika  reklamy, potwierdzonego zdobyciem świadectwa kwalifikacji: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego oraz  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
  • kontakt ze specjalistami z branży reklamowej; w naszym gronie znajdują się autorzy i recenzenci współpracujący z CKE, a także arbiter Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie egzaminów zawodowych


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent Technikum Reklamy naszej szkoły może znaleźć zatrudnienie i stać się specjalistą w lokalnych firmach, agencjach reklamowych jak również światowych korporacjach, osoba taka może pracować m.in. w:

  • dziale obsługi klienta
  • dziale marketingu i reklamy
  • dziale kreatywnym
  • dziale handlowym
  • dziale produkcji

  Absolwent tego kierunku może także z powodzeniem prowadzić własne studio reklamy, agencję reklamową, odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów branży reklamowej.


  Predyspozycje
  Technik reklamy to osoba charyzmatyczna, dynamiczna, otwarta, którą wyróżnia:

  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • kreatywność, zmysł estetyczny
  • abstrakcyjność myślenia
  • swoboda formułowania wypowiedzi
  • samodzielność, przebojowość
  • umiejętności organizacyjne, marketingowe
  Technik budownictwa

  Charakterystyka zawodu

  Technik budownictwa to osoba, która organizuje i kontroluje roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu budowy i stanem surowym. Potrafi zorganizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności. Sporządza kosztorysy i potrafi kompletować dokumentację przetargową. Jest profesjonalistą w zakresie wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich. Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika budownictwa
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.14. oraz Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może podejmować pracę:

  • w przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności budowlanej,
  • w pracowniach projektowych, jako asystent projektu,
  • na budowach jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych,
  • na budowach jako zbrojarz-betoniarz,
  • w pracowniach kosztorysowych,
  • w laboratoriach materiałów budowlanych,
  • w zakładach produkcji prefabrykatów,
  • w przedsiębiorstwach handlowych branży budowlanej (z uwagi na znajomość różnorodności i właściwości materiałów budowlanych)

  Ponadto z uwagi na szeroki zakres zagadnień tematycznych i z zakresu przedsiębiorczości, odbyciu szeregu praktyk i zajęć praktycznych w biurach projektowych i przedsiębiorstwach budowlanych o różnym charakterze, absolwent technikum budowlanego jest w pełni przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

  Kończąc naszą szkołę, absolwent tego technikum może kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych: na wydziale budownictwa lądowego i wodnego, wydziale architektury, geodezji. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki kierunkowej, a następnie zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, absolwent może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jako kierownik budowy czy projektant. Wg nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”, technik budownictwa może ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

  Technik organizacji turystyki

  Charakterystyka zawodu
  Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi interesujacych się światem, marzących o spełnianiu swoich i innych marzeń o podróżach. Absolwent tego kierunku przygotowywuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystycznyczne. Zna różnorakie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, a w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego wykazuje się profesjonalną obsługą klienta. Potrafi planować trasy podóży i dokonywać niezbędnych rezerwacji. Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • uzyskanie świadectw potwierdzajacych kwalifikacje: HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych oraz HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
  • zdobycie tytuły technika organizacji turystyki

  Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo uzyskania kwalifikacji. Mając zaliczone wszystkie egzaminy potwierdzające zdobycie wymaganych kwalifikacji w zawodzie oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej uczeń otrzymuje dyplom technika.    

   Absolwent Technikum Organizacji Turystyki może podjąć pracę w:

  • biurach podróży,
  • agencjach turystycznych,
  • punktach informacji turystycznej,
  • obiektach noclegowych,
  • organach administracji rządowej i samorządowej, zajmujacej sie organizacją i promocją turystyki danego regionu,
  • podjąć własną działalnosć gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.


  Możliwości dalszego kształcenia
  Absolwenci naszego Technikum mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.

  Technik logistyk

  Charakterystyka zawodu
  Technik logistyk  to osoba, która umiejętnie planuje, organizuje, kontroluje i kieruje przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta. Potrafi  wykorzystywać informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej pomiędzy jej uczestnikami oraz dostarczać towar zgodnie z zamówieniem klienta pod wskazane miejsce i o wyznaczonym czasie. W celu optymalizacji kosztów dostawy towarów potrafi obsługiwać zamówienia i organizować transport, z wykorzystaniem właściwych systemów informatycznych.

  Nauka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej w Technikum Logistyki umożliwia:

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego
  • uzyskanie tytułu technika logistyka, potwierdzonego zdobyciem świadectwa kwalifikacji: SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transportu


  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent Technikum Logistyki naszej szkoły może znaleźć zatrudnienie i stać się specjalistą w lokalnych firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej typu Amazon czy Raben Logistics Polska, jak również w przedsiębiorstwach działających w branżach przemysłowych, budowlanych, handlowych i usług IT. Po ukończeniu Technikum Logistyki nasz absolwent potrafi :

  • określać zadania logistyczne
  • planować  i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
  • organizować prace związane z gospodarką magazynową
  • zarządzać zapasami;
  • zarządzać gospodarką odpadami.
  • obliczać koszty usług logistycznych
  • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych
  • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.


  Predyspozycje
  Technik Logistyk to osoba charyzmatyczna, dynamiczna i otwarta, którą wyróżnia:

  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • swoboda formułowania wypowiedzi,
  • samodzielność i przebojowość,
  • umiejętność  podejmowania szybkich decyzji,
  • podzielność uwagi i analityczne myślenie,
  • umiejętności organizacyjne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • chęć uczenia się języków obcych.


  Możliwości dalszego kształcenia
  Absolwent naszej szkoły po uzyskaniu dwóch kwalifikacji zawodowych i zdaniu egzaminu maturalnego może w dalszym ciągu rozwijać się, podejmując naukę na studiach wyższych.

  Technik rachunkowości


  Zawód technik rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Technicy rachunkowości są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń  i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych.  Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rachunkowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

  W trakcie pięciu lat nauki zdobędziesz następujące kwalifikacje: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

   Technik rachunkowości posiada umiejętności:

   A. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
  2) sporządzania dokumentacji kadrowej; 
  3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
  4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
  5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
  6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
  7) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

  B. w zakresie prowadzenie rachunkowości:
  1) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych; 
  2) ewidencjonowania operacji gospodarczych; 
  3) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników; 
  4) wyceniania składników aktywów i pasywów; 
  5) ustalania wyniku finansowego; 
  6) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
  7) prowadzenia analizy finansowej.
   

  Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia studiów na najlepszych uczelniach ekonomicznych. 

  Branżowa Szkoła I Stopnia

  Szkoła branżowa I stopnia kształci uczniów w większości zawodów jakie występują na terenie powiatu limanowskiego oraz okolic.

  Naukę prowadzimy w następujących oddziałach klasowych:

  • sprzedawca,
  • fryzjer,
  • kucharz,
  • klasy wielozawodowe - murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, cukiernik, przetwórca mięsa i inne zawody - pełny wykaz dostępny jest w sekretariacie szkoły

   Branżowa szkoła I stopnia umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci są przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

  Uczniowie szkoły branżowej  mają zagwarantowane bezpłatne korzystanie z podręczników!

  Kandydaci do szkoły branżowej powinni posiadać aktualne badania lekarskie (profilaktyczne) oraz przejść dodatkowe, specjalistyczne badania dla celów sanitarno - epidemiologicznych (w wybranych zawodach).

  Technik fotografii i multimediów (nowość 2022/2023)

  Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

  Uczęszczając na ten kierunek będziesz mieć możliwość: zrozumienia technicznych aspektów szeroko pojętej fotografii analogowej i cyfrowej, poznania praktycznych zagadnień związanych z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczenia się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanowania obsługi sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznania ich budowy i zasad obsługi. 

  W Nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć,  projektowania grafiki, animacji, montażu filmów, muzyki, itp. Zapoznasz się z  cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Audacity, Adobe InDesign, itd. SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ W ZAKŁADACH PRACY. NIE ZWLEKAJ – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Podanie o przyjęcie do Technikum

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Więcej informacji znajdziesz na naszym profilu Facebook

 

  

Wspierają nas: