Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

Kliknij tutaj aby pobrać dokument.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej informuje, że przetwarza dane osobowe, a:

1.   Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 42A, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.

2.   W sprawach związanych z danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych po nr tel.18 337 55 84 lub 18 337 18 86 wew 701.

3.   Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – dane są przetwarzane w celu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej).

4.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa lub inne podmioty na podstawie umów podpisanych z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

5.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Zebrane dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, a następnie zostaną przekazane do archiwum Zespołu Szkół bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa (będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt).

7. Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania.

8.Osobie, która stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

9. Wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej jest Tomasz Kaleta.

 • 2023.09.04 – Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
 • 2023.10.13 – Uroczysty apel (Dzień Edukacji Narodowej)
 • 2023.11.01 – Uroczystość Wszystkich Świętych
 • 2023.11.10 – Uroczysty apel (Narodowe Święto Niepodległości)
 • 2023.12.22 – Wigilie szkolne + jasełka
 • 2023.12.23 – 2024.01.01 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 2024.02.12 – 2024.02.25 – Ferie zimowe
 • 2024.03.21 – Dzień otwarty (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
 • 2024.03.28 – 2024.04.02 – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 2024.04.26 – Uroczysty apel (Zakończenie zajęć dla klas piątych)
 • 2024.04.29 – 2024.04.30 – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2024.05.01 – Święto Pracy
 • 2024.05.02 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2024.05.03 – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 2024.05.06 – 2024.05.09 – Egzaminy maturalne (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
 • 2024.05.13 – Egzamin maturalny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
 • 2024.05.30 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 • 2024.05.31 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2024.06.07 – Egzamin zawodowy (część pisemna) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2024.06.21 – Uroczysty apel (Zakończenie zajęć dla pozostałych klas)