Konkurs fotograficzny

ZSOiZ w Limanowej zaprasza wszystkich uczniów do udziału w pierwszym konkursie fotograficznym. Hasło przewodnie tej edycji to: JESIEŃ.

Każdy uczeń może wysłać maksymalnie 2 zdjęcia wykonane samodzielnie na terenie Polski.  
Jak wygląda jesień? Co Wam się wydaje najbardziej interesujące, wyjątkowe, piękne, warte pokazania całemu światu?

Pełny regulamin konkursu znajdziecie poniżej. 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

§ 1

Przedmiotem konkursu jest fotografia autorska.

§ 2

1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.

2. Dla biorących udział w konkursie uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców albo opiekunów, którą należy dołączyć do metryczki fotografii.

§ 3

1.Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

3. Prace muszą spełniać następujące parametry: rozmiar min. 297 x 210 mm (3508x2400px), format JPG, rozdzielczość 300 dpi.

4. Zabroniona jest duża ingerencja w zdjęcie programami graficznymi (poza zwyczajowo przyjętymi operacjami).

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksimum 2 fotografie.

6. Termin składania fotografii do Konkursu upływa dnia 29 listopada 2020 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły do 30 listopada 2020 r.

7. Uczestnik konkursu powinien przesłać swoje prace w formie elektronicznej na adres e-mailowy konkurs.fotograficzny@tischner.limanowa.edu.pl.

8. W karcie zgłoszenia należy podać:

- imię i nazwisko, wiek, klasa,

- telefon, e-mail,

- ewentualna zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej lub osoby portretowanej.

8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału prace, które brały udział w innych konkursach.

9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na

publikowanie danych osobowych oraz publikowanie i prezentowanie publiczne fotografii w wersji elektronicznej lub papierowej.

§ 4

1.Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja, która przyzna najlepszym autorom nagrody

rzeczowe. Nagrody przyznane zostaną za I, II i III miejsce.

2.W przypadku uczniów kształcących się w zawodzie technika reklamy, wraz z nagrodami rzeczowymi mogą otrzymać ocenę aktywności z przedmiotów zawodowych, w stopniu celującym.

§ 5

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.


Wspierają nas: